VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

                       Poslání Domova důchodců Lampertice

 

Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální službu Domovy pro seniory dle § 49 Zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, = náhradu domova klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tak jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

Cílová skupina

 

Domov důchodců Lampertice poskytuje služby seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo jim byl před tímto věkem přiznán důchod invalidní a jsou:

 • Zcela nebo částečně soběstační při pohybu a sebeobsluze, vyžadující jiný druh každodenní podpory, kterou jim nedokáže dát rodina, nebo terénní služba
 • Jsou zcela nesoběstační při pohybu a sebeobsluze
 • Tělesně postižení senioři
 • Trpící inkontinencí jakéhokoliv druhu a stupně
 • Bez potřeby nepřetržité lékařské péče, pouze občasně zajišťovanou smluvním lékařem, nebo jiným zdravotnickým zařízením
 • Odkázáni na občasnou, nebo trvalou ošetřovatelskou péči
 • Bez takové poruchy osobnosti, která by narušovala klidné soužití klientů v Domově
 • Bez závislosti na alkoholu, případně jiných návykových látkách s výjimkou tabáku
 • Omezení ve způsobilosti, nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
 • Přijímající potravu přirozenou cestou (tuhou, kašovitou, mixovanou)

 

 

Službu nelze poskytnout osobám

 

 • s akutním infekčním onemocněním, nebo závislostí na návykových látkách
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • s psychiatrickou diagnózou, která závažným způsobem narušuje kolektivní soužití (nemáme jednolůžkové pokoje)

 

 

Službu poskytujeme

 • Zaměřenou na klienta a jeho důstojnost – individuální přístup k potřebá
 •  Kvalitně a odborně – personál splňuje kvalifikační předpoklady a průběžně se vzdělává

 • Otevřeně, průhledně – ve spolupráci s klientem, jeho rodinou, nejsou omezeny návštěvy, nejsou stanoveny návštěvní hodiny
 • Bezpečně – vyhodnocování rizikových situací
 • Týmově – spolupráce úseku přímé péče a zdravotního s provozním – stravování, zásobování, úklid

 

 

Výhled – kam směřujeme

 • Prohloubení individualizace poskytované služby
 • Zlepšení ubytovacích podmínek, zlepšení soukromí a pohodlí klientů snížením počtu osob na pokojích, z třílůžkových v současnosti udělat dvoulůžkové
 • Zajistit stabilitu personální v odpovídající kvalitě vzděláváním, motivací, odměňováním kvalitní práce
 • Zajistit stabilitu ekonomickou
 • Rozšířit spolupráci s okolím, společenským prostředím, s rodinami klientů