Chcete se stát uživateli sociálních služeb DD Lampertice?

Se zájemcem o poskytování sociálních služeb (a jeho doprovodem, pokud si klient přeje) je oprávněn jednat za Domov důchodců Lampertice ředitel, vedoucí zdravotního úseku - tzv. vrchní sestra, nebo pracovník sociálního úseku. Jednání probíhá zpravidla přímo v Domově, aby mohl být zájemce seznámen s prostředím, s možnostmi ubytování i stravování, s možnostmi kulturního vyžití i možnostmi ošetřovatelské a zdravotní péče.

Zájemce je seznámen s aktuální výší úhrady za pobyt i s možnostmi, jak lze úhradu provádět a z čeho se celková úhrada skládá.

Zpřesňující údaje a aktualizace údajů získaných již dříve o zdravotním stavu, požadavcích a přáních zájemce, budou poskytovatelem zjištěny v průběhu sociálního šetření, které je zpravidla prováděno v trvalém bydlišti žadatele, nebo v místě, kde se momentálně zdržuje.

K jednání se zájemcem, který má kvůli aktuálnímu zdravotnímu stavu problémy s komunikací, bude přizvána osoba, která doposud zprostředkovává jeho styk s okolím a s veřejností a která dokáže zájemcovy požadavky tlumočit, stejně jako dokáže zájemci vysvětlit nabídku poskytovatele.

Zájemce o sociální služby však nemá povinnost uzavřít dohodu o jejich poskytování a nastoupit do zařízení, které nesplňuje jeho představy. Pokud nedojde k oboustranné dohodě a zájemce se rozhodne požádat o poskytnutí sociální služby jinde, nelze mu v tom bránit.

Pokud bude zařízení požádáno o informace o dalších poskytovatelích sociálních služeb v regionu, nebo v kraji, bude mu poskytnut k nahlédnutí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI, nebo výstup z komunitního plánování v regionu, pokud bude zpracován a poskytovatel jej bude mít k dispozici.

Soubory ke stažení