Kvalitní bydlení pro seniory

  • bezpečně
  • odborně
  • nestranně
  • individuálně
  • flexibilně
Více informací

Úvod

‌Informace pro návštěvy v Domově důchodců Lampertice platné od 21.7.2020

Upozornění pro nejbližší našich klientů

Žádáme nejbližší našich klientů, aby i nadále všichni dodržovali zavedené preventivní postupy při návštěvách v Domově důchodců Lampertice. Žádáme návštěvy, aby použili telefonní čísla nebo zvonek u branky a vyčkali příchodu personálu.  Při vstupu do Domova důchodců Lampertice po celou dobu návštěvy měli rouškou přikrytá ústa i nos. Pokud roušku nemáte, tak poskytneme. Dále žádáme, aby si návštěvy vydezinfikovali ruce při vstupu do hlavní budovy. Doporučujeme, aby návštěvy probíhaly ve venkovních prostorách – terasa, zahrada. Za nepříznivého počasí společenská místnost ve II. podlaží, chodby Domova. Při vstupu stále vyžadujeme u návštěv změření teploty a podpis dokumentů s tím spojených.

Žádáme návštěvy, aby v žádném případě nepodceňovaly případné i mírné zdravotní obtíže. Zejména pak právě po dovolených, cestování, po různých aktivitách, kdy se setkává větší množství osob z různých míst republiky, či i z jiných zemí. Apelujeme na rodinné příslušníky, aby pokud možno návštěvy svých blízkých po návratu z rizikovějších dovolených, či akcí o několik dnů (alespoň 5-7) raději odložili.

                                                                                                          Děkujeme za spolupráci

‌.........................................................................................................................................

OD 1.7.2020 PLATÍ NOVÁ PRAVIDLA  - NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ LAMPERTICE

Pravidla pro povolení návštěv od 1. 7. 2020 do odvolání

Tato opatření jsou přijata v rámci prevence nákazy COVID – 19 v zařízení.

  • Návštěvní hodiny nejsou stanoveny. Prosíme, berte ohled na provoz Domova (stravování, hygieny).
  • Na návštěvy se nemusíte již telefonicky domlouvat.
  • Návštěvy prosíme, aby použili zvonek u hlavního vchodu nebo telefonní číslo.

Od pondělí do pátku od 8:00 – 14:30 hod. telefon na sociální pracovníky: 702 221 210, 725 500 160
Od pondělí do pátku po 14:30 hod. zvonek u branky nebo telefon do DD: 499 879 247
Víkend (sobota, neděle) a svátky: zvonek u branky nebo telefon do DD: 499 879 247

  • Návštěvy si musí při vstupu do budovy vzít roušku, a to buď svoji, nebo námi poskytnutou. Při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase. (zvažte nutnost účasti dětí při návštěvě)
  • Návštěvy nejsou časově omezeny, přesto prosíme, berte ohled na pohodlí vašich blízkých.
  • Každá navštěvující osoba vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
  • Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, terasa).
  • Žádáme návštěvníky, aby v případě jakýchkoliv příznaků nachlazení nebo chřipkového onemocnění návštěvu odložili.

Pokud Vám postup není příliš jasný, máte dotaz, připomínku, názor neváhejte telefonicky nebo písemnou formou kontaktovat sociální pracovníky - Radka Kobrlová, Eliška Jirásková. 

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení a přejeme krásné, klidné letní dny.  

                                                 (Informace k návštěvám ke stažení na konci této stránky)

.........................................................................................................................................                                                                      

Naši klienti nemohou ven a mají velmi omezený styk s veřejností, ale přesto chtějí vyjádřit poděkování Všem, kteří se starají o jejich bezpečnost, protože právě oni jsou nezranitelnější skupinou obyvatel. Společně s personálem, který je rovněž pod velkým tlakem, vymysleli tento způsob poděkování. I já tímto děkuji.   ‌

‌Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální služby zájemcům (lidem), kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tím jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

Cíle:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

 

Principy:

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.‌

  • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku

  • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia

  • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení

  • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým uživatelům

  • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům

Službu nelze poskytnout osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

  • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

  • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

  • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce

Soubory ke stažení