Kvalitní bydlení pro seniory

 • bezpečně
 • odborně
 • nestranně
 • individuálně
 • flexibilně
Více informací

Úvod

Aktuálně

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PLATNÉ OD 8. 6.2021

(MO: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN)

Od 9.6.2021 RUŠÍME V DOMOVĚ DŮCHODCŮ LAMPERTICE TESTOVÁNÍ, lze ho nahradit provedením samotestu na místě, a to z vlastních zdrojů.

Návštěvu lze uskutečnit pouze za podmínek (1-7):

Ad 1)    Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS – CoV – 2 s negativním výsledkem, který doloží.

Ad 2)    Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS – CoV- 2 s negativním výsledkem, který doloží.

Ad 3)    Osoba byla očkována proti onemocnění Covid - 19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid -19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

DVOUDÁVKOVÉ SCHÉMA (1. dávka): od aplikace 1. dávky očkovací dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní.

DVOUDÁVKOVÉ SCHÉMA (2. dávka): od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců.

JEDNODÁVKOVÉ SCHÉMA (JEDNA VAKCÍNA): od aplikace dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Ad 4)    Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid - 19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 1. pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV – 2  neuplynulo, více než 180 dní (6 MĚSÍCŮ). Osoba doloží potvrzení.

Ad 5)    Osoba na místě provede preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS – CoV – 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Ad 6)    Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami (3 dny) test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS – CoV – 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Ad 7)    Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS – CoV – 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.Seznam odběrových míst je k dispozici na: UZIS | Přehled odběrových míst | AG

Osoba navštěvující klienta musí po celou dobu návštěvy používat vlastní ochranný prostředek dýchací cest (respirátor bez výdechového ventilu, např. FFP2, KN 95) a dodržovat další režimová opatření domova pro seniory. Děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest. Děti od 2 – 15 let věku mohou použít jakýkoliv ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Návštěvy probíhají v úterý, čtvrtek a sobotu v 9.00 – 9:45 hod., 10.00 – 10:45 hod., 13:30 – 14:15 hod. a v 14:30 – 15:15 hod.

Na návštěvu je nutno se telefonicky objednat ve všední dny mezi 8 - 14 hod. na telefonním čísle 725 500 160 nebo 702 221 210.

Návštěva potrvá max. 45 min. včetně vstupních formalit. Je možné se na době návštěv individuálně domluvit.Návštěvy probíhají v určených vnitřních prostorách nebo venkovním areálu DD Lampertice. Pobyt klienta mimo Domov důchodců Lampertice: dle dohody s personálem‌

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domov důchodců Lampertice

domov pro seniory

Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální služby zájemcům (lidem), kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tím jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

‌Cíle:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Principy:

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.‌

 • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku

 • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia

 • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení

 • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým uživatelům

 • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům

Službu nelze poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce