Kvalitní bydlení pro seniory

 • bezpečně
 • odborně
 • nestranně
 • individuálně
 • flexibilně
Více informací

Úvod

Přejeme krásné jarní dny...

Zobrazit zdrojový obrázek

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Aktuální informace ze dne 18.3.2021 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE ze dne 18. března 2021 č. 296 o přijetí krizového opatření. 

.........................................................................................................................................

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 216 o omezení volného pohybu a usnesením č. 201 o návštěvách v pobytových zařízeních sociálních služeb se na nás rodiny našich klientů obrací s dotazy, jak postupovat, neboť zmíněná usnesení se vzájemně vylučují.

Usnesení lze chápat v tom smyslu, že pokud do zařízení dorazí návštěva, pak ta poruší dané opatření – usnesení č. 201, protože dle usnesení č. 216 návštěva není chápána jako péče o osobu blízkou (tato péče je totiž v pobytových službách zajištěna). Náš Domov, ale neřeší skutečnost, zda návštěva porušila, či neporušila platné opatření. Pokud do zařízení návštěva dorazí, postupujeme dle usnesení č. 201 a návštěva je umožněna za stávajících podmínek. Každá návštěva, tak nese sama odpovědnost za porušení usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla pro návštěvy platná v Domově důchodců Lampertice od 18.12.2020

V Domově důchodců Lampertice je nutno se na návštěvu rezervovat u sociálních pracovníků. A to od pondělí do pátku od 8.00 – 14.00 hodin (ne svátek, ne víkend) na telefonickém čísle 702 221 210, 725 500 160. Rezervace návštěvy je nutná.

Návštěva je umožněna:

 • Návštěvě, která se dopředu při objednávání u sociálního pracovníka prokáže dokladem o prodělaném onemocnění Covid – 19 v posledních 90 dnech.
 • Návštěva se objedná u sociálního pracovníka na určitý návštěvní den, podstoupí test (výtěr z nosohltanu) na přítomnost Covid -19 s negativním výsledkem, který následně předloží při domluvené návštěvě. Test nesmí být starší než 48 hodin. Zdravotnická zařízení v současné době testují zdarma.
 • Návštěva se objedná u sociálního pracovníka na určitý návštěvní den (testování + návštěva), podstoupí test (výtěr z nosohltanu) na přítomnost Covid – 19, který provede zdravotnický pracovník DD Lampertice. V případě negativního výsledku bude umožněna návštěva. DD Lampertice testuje na náklady zařízení.
 • Mají vystavený certifikát  Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID - 19 viz. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  ze dne 18.3.2021 č. 296.

Úterý od 9.00 - 9.45 hod./od 10.00 – 10.45 hod./od 13.30 -14.15 hod./od 14.30 – 15.15 hod. (časy včetně testování)

Čtvrtek od 9.00 - 9.45 hod./od 10.00 – 10.45 hod./od 13.30 -14.15 hod./od 14.30 – 15.15 hod. (časy včetně testování)

Sobota od 9.00 - 9.45 hod./od 10.00 – 10.45 hod./od 13.30 -14.15 hod./od 14.30 – 15.15 hod. (časy včetně testování)

Návštěva bude umožněna pouze dvou osobám najednou starších 18 let, bez domácích mazlíčků. V případě, že jste prodělali COVID – 19  nebo jste se nechali otestovat podle bodu 2, tak máte k dispozici návštěvu o 15 min. delší.

Na návštěvu, na kterou jste objednáni se dostavte v čas. Přineste si svůj jednorázový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který při vstupu, pokud možno vybalíte z originálního obalu, pár rukavic a potřebné dokumenty. Pokud nebudete mít k dispozici vlastní respirátor či rukavice, tak vám budou Domovem poskytnuty. Při vstupu do budovy vám bude změřena teplota a zapůjčen ochranný štít.

Před návštěvou je nutné vyplnit čestné prohlášení s informovaným souhlasem s provedením testu ve všech bodech plus další potřebné informace (obsah určilo MPSV a slouží jako doklad k proplacení ze strany MPSV tak, aby ho návštěva mohla mít zdarma. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test se neprovede a návštěva není umožněna). Čestné prohlášení je možné stáhnout z webových stránek Domova a vyplnit předem. Test bude proveden v „malé jídelně“ personálem určeným. 

Klient i návštěva jsou povinni mít po celou dobu návštěvy nasazený na nose a ústech respirátor.   Pokud návštěva i klient nebudou dodržovat pravidla, budeme nuceni návštěvu okamžitě ukončit. Během návštěvy je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Návštěva může klientovi přinést balíček, květinu, oblíbené pochutiny.

Formuláře k vytisknutí a předvyplnění naleznete na www.ddlampertice.cz v odkazu formuláře.

Děkuji za pochopení
Ing. Viktor Selinger, MBA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud bude chtít rodina přinést menší nákup, pochutiny nebo potřebné věci, tak zazvoní na zvonek Domova u branky, kde si věci převezme personál.
A to od 9 – 10 hod. a od 14 – 16 hod.

Pokud byste chtěli zprostředkovat hovor se svými příbuznými, kontaktujte sociální pracovníky vždy od pondělí do pátku od 7-14:30 hod. (499 879 247, 702 221 210, 725 500 160) nebo v odpoledních hodinách a o víkendu kontaktujte personál ve službě. (499 879 247, 602 505 742).

Děkujeme za pochopení!

.........................................................................................................................................                                                                      

Naši klienti nemohou ven a mají velmi omezený styk s veřejností, ale přesto chtějí vyjádřit poděkování Všem, kteří se starají o jejich bezpečnost, protože právě oni jsou nezranitelnější skupinou obyvatel. Společně s personálem, který je rovněž pod velkým tlakem, vymysleli tento způsob poděkování. I já tímto děkuji.   ‌

‌Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální služby zájemcům (lidem), kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tím jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

Cíle:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

 

Principy:

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.‌

 • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku

 • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia

 • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení

 • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým uživatelům

 • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům

Službu nelze poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce

Soubory ke stažení