Kvalitní bydlení pro seniory

 • bezpečně
 • odborně
 • nestranně
 • individuálně
 • flexibilně
Více informací

Úvod

Aktuálně

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PLATNÉ OD 22.11.2021

(Mimořádné opatření MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN)

Návštěvu lze uskutečnit pouze za podmínek (1-4):

Ad 1)    Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinamiy PCR test s negativním výsledkem, který doloží.

Ad 2)    Osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinnami antigenní test s negativním výsledkem, který doloží.

Ad 3)    Osoba byla očkována proti onemocnění Covid - 19 a toto doloží písemným potvrzením (certifikátem), které obsahuje údajeočkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, za podmínky že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. 

Ad 4)    Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid - 19, uplynula u ní doba izolace a od 1. pozitivního testu neuplynulo, více než 180 dní, Osoba doloží potvrzení.

Osoba navštěvující klienta musí po celou dobu návštěvy používat vlastní ochranný prostředek dýchací cest (respirátor bez výdechového ventilu, např. FFP2, KN 95) a dodržovat další režimová opatření domova pro seniory. Děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest. Děti do 15 let věku mohou použít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Návštěvy probíhají v úterý, čtvrtek a sobotu v 9.00 – 9:45 hod., 10.00 – 10:45 hod., 13:30 – 14:15 hod. a v 14:30 – 15:15 hod.

Na návštěvu je nutno se telefonicky objednat ve všední dny mezi 8 - 14 hod. na telefonním čísle 725 500 160 nebo 702 221 210.

Návštěva potrvá max. 45 min. včetně vstupních formalit. Je možné se na době návštěv individuálně domluvit. Návštěvy probíhají v určených vnitřních prostorách nebo venkovním areálu DD Lampertice. Pobyt klienta mimo Domov důchodců Lampertice: dle dohody s personálem‌.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domov důchodců Lampertice

domov pro seniory

Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální služby zájemcům (lidem), kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tím jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

‌Cíle:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Principy:

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.‌

 • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku

 • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia

 • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení

 • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým uživatelům

 • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům

Službu nelze poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce