499 879 247

ddlampertice@quick.cz

Kvalitní bydlení pro seniory

 • bezpečně
 • odborně
 • nestranně
 • individuálně
 • flexibilně
Více informací

Úvod

Novinka v Domově důchodců Lampertice: AUTOMAT NA KÁVU (RŮZNÉ DRUHY, PŘÍCHUTĚ, CENY). AUTOMAT NA KÁVU NALEZNETE V TZV. MALÉ JÍDELNĚ. JÍDELNA SE NACHÁZÍ V PŘÍZENÍ PŘI VSTUPU DO DD NA LEVÉ STRANĚ. MOHOU VYUŽÍVAT JAK KLIENTI, TAK I NÁVŠTĚVY.

Hlavní účel a předmět činnosti Domova důchodců Lampertice

Domov důchodců Lampertice poskytuje služby seniorům a osobám, kterým byl před tímto věkem přiznán důchod invalidní, a kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou.

Kdo jsme a o co usilujeme?

Domov důchodců Lampertice pomocí kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje sociální služby zájemcům (lidem), kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Tím jim umožní prožít důstojné a aktivní stáří.

Cíle:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.

Principy:

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 • Bezpečně - poskytováním služeb nesmí být ohrožen jejich uživatel, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku
 • Odborně - služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia
 • Nestranně - poskytujeme sociální služby všem potřebným a z hlediska naší cílové skupiny vhodným zájemcům, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení
 • Individuálně - snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým uživatelům
 • Flexibilně - služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám uživatelů, není přípustné, aby se uživatelé museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům

Službu nelze poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce

Kontaktujte nás

Domov důchodců Lampertice
Lampertice č. 204
541 01 Trutnov

Telefon: 499 879 247
E-mail: ddlampertice@quick.cz

Webové stránky vytvořil Acceler
<